روابط عمومی : 26126822 21 98+

صدای مشتری : 22969444 21 98+

سامانه پیام کوتاه : 56 50 40 30 20 5000

 ایمیل : a t a s h i f o o d @gmail.com